Klub Misia Bo
Językowe Przedszkole Integracyjne

 

ul. Światowida 47

03-144 Warszawa

+48 500 001 585

+48 512 076 092

klub@klub-misia-bo.pl


Facebook


http://pl-pl.facebook.com/

 

Galerie Picasa

 

http://picasaweb.google.pl/

 

 

 

 

 

 

Obowiązek Informacyjny RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)  informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne „Klub Misia Bo”, z siedzibą w Piasecznie, ul. Gołkowska 2, kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pisemnie na powyższy adres.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
iod@klub-misia-bo.pl.


Dane osobowe dzieci i rodziców/prawnych opiekunów zbierane i przetwarzane będą w celach związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, w tym w dzienniku zajęć przedszkola oraz w innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej prowadzonej w placówce (również przez osoby trzecie), dane osób odbierających nie będących rodzicami przetwarzane są w celu bezpiecznego odbioru dziecka z Przedszkola. Dane zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO,  w związku ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm), a w szczególności z art. 149, 150, 155 i 160 oraz zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz.922), Statutem Przedszkola, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.) oraz innych aktów prawnych...,


Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa.

Psiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile dalsze ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie dziecka do przedszkola lub skreślenie dziecka z listy wychowanków .

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Klub Misia Bo15lat15latKMB

Kontakt

Językowe Przedszkole Integracyjne Pole tekstowe: Kalendarz Wydarzeń
Pole tekstowe: Galeria
Pole tekstowe: Placówka
Pole tekstowe: Opłaty
Pole tekstowe: Świadczenia
Pole tekstowe: Grupy Integracyjne
Pole tekstowe: Rekrutacja
Pole tekstowe: Klub Misia Bo
Pole tekstowe: Urodziny
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Opinie Rodziców