Idea—Szczęśliwe Dzieci, Zadowoleni Rodzice!!!

 

Klub Misia Bo to Językowe Przedszkole Integracyjne oferujące wysoki poziom nauczania i opieki.

 

Naszym celem nie jest oferowanie zbędnych atrakcji i przeładowanie programu nauczania, a zapewnienie profesjonalnej opieki optymalnego programu na miarę potrzeb i możliwości Naszych Dzieci. Takiego balansu pomiędzy nauką, a zabawą, aby w naszej placówce czuły się Spełnione i Szczęśliwe.

 

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego Dziecka.

Wspomagając jego indywidualny rozwój, budzimy potrzebę zdobywania wiedzy o świecie, wzmacniamy więź ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym, wspomagamy w likwidacji mikro-deficytów i opóźnień rozwojowych, współdziałamy z Rodziną pomagając jej w opiece i wychowaniu oraz przygotowaniu Dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

Pragniemy aby Nasze Dzieci były Szczęśliwe, a Rodzice Zadowoleni!!!

 

Przedszkole Klub Misia Bo rozpoczęło swoją działalność w 2003 r. Jest placówka działająca na rzecz dziecka w wieku 2,5-6 lat.

 

Nasza placówka ma kameralny charakter. Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci. Grupy Tygryski, Wiewiórki i Misie liczą około 10 osób.

 

Edukacją i wychowaniem zajmuje się grupa dyplomowanych pedagogów, a zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów.

 

W ramach Europejskiego Programu Integracyjnego oferujemy pełną opiekę specjalistów zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci objęte są wszystkimi rodzajami terapii: pedagogiczną, psychologiczna, logopedyczna, sensoryczna… Integracja w naszej placówce prowadzona jest  poprzez sport i muzykę.

 

Precyzyjna i obiektywna ocena dziecka, wykwalifikowana kadra wychowawców, która potrafi nie tylko uczyć i wychowywać, ale także czuć, współczuć i rozumieć, zapewnia lepsze porozumienie między przedszkolem, a rodzicami, jest gwarantem bezpieczeństwa i osiągania zakładanych efektów.

 

Program dydaktyczno-wychowawczy realizujemy zgodnie z podstawą programową MEN w czterech obszarach:

- poznawanie i rozumienie siebie i świata

- nabywanie umiejętności poprzez działanie

- odnajdywanie swojego miejsca w grupie

- budowanie systemu wartości

 

Budowany przez nas System Wartości to:

- dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne

- tolerancja i godność własna

- asertywność i empatia

- wrażliwość na potrzeby innych, szacunek dla słabszych, chorych i starszych

- kreatywne myślenie i twórcze działanie

- wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i nauczycieli

- wspieranie rodziny

- kultura zachowań

- osiąganie pełnej gotowości szkolnej

 

Klub Misia Bo jest Laureatem wielu Konkursów. Otrzymaliśmy dyplomy i wyróżnienia w wielu akcjach społecznych, kulturalnych i naukowych. Dzieci opuszczające Nasze Przedszkole doskonale przygotowane do nauki w szkole. Ich rozwój i  umiejętności, są bardzo wysoko oceniane przez szkolnych nauczycieli.

 

Przyłącz się do Klubu Szczęśliwych Dzieci i Zadowolonych Rodziców!!!

 

Pobierz Kartę Zgłoszenie!

Klub Misia Bo15lat15latKMB

Jestem w Klubie Misia Bo, lubię!!!

 zobacz najnowsze OPINIE RODZICÓW

Językowe Przedszkole Integracyjne Pole tekstowe: Kalendarz Wydarzeń
Pole tekstowe: Galeria
Pole tekstowe: Placówka
Pole tekstowe: Opłaty
Pole tekstowe: Świadczenia
Pole tekstowe: Grupy Integracyjne
Pole tekstowe: Rekrutacja
Pole tekstowe: Klub Misia Bo
Pole tekstowe: Urodziny
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Opinie Rodziców

najnowsze GALERIE ZDJĘĆ